20LSGM194_Facebook-Ads-Eviction-Landing-
Legal-Services_Special-Ed-GAVEL-CREOLE.j

Èske yo gen pwoblèm disiplin oswa èske yo pa jwenn sèvis yo bezwen yo? 

Nou kapab ede ak pwen sila yo: 

  • Jwenn yon plan edikasyon endividyalize (IEP) pou pitit ou 

  • Fè respekte yon plan edikasyon endividyalize (IEP) ki ekziste deja pou pitit ou  

  • Asire ke pitit ou gen aksè a bon jan edikasyon piblik ki apwopriye, ki gen ladan li Plan 504 ansanm ak Pwosesis Disiplinè. 

 

Legal Services kapab ede pitit ou jwenn aksè a sèvis yo bezwen nan lekòl piblik. 

Pou kòmanse, vizite LA a.