Èske yo gen pwoblèm disiplin oswa èske yo pa jwenn sèvis yo bezwen yo? 

Nou kapab ede ak pwen sila yo: 

  • Jwenn yon plan edikasyon endividyalize (IEP) pou pitit ou 

  • Fè respekte yon plan edikasyon endividyalize (IEP) ki ekziste deja pou pitit ou  

  • Asire ke pitit ou gen aksè a bon jan edikasyon piblik ki apwopriye, ki gen ladan li Plan 504 ansanm ak Pwosesis Disiplinè. 

 

Legal Services kapab ede pitit ou jwenn aksè a sèvis yo bezwen nan lekòl piblik. 

Pou kòmanse, vizite LA a.

4343 West Flagler Street, Suite 100 Miami, Florida 33134  | Miami-Dade (305) 576-0080  | Monroe (866) 686-2760

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon