Legal Services kapab ede w si gen yon pwose eviksyon kont ou.   

Pou kòmanse, vizite sit sa pou aplike anliy oswa rele (305) 576-0080

Lendi – Jedi

1:30pm-4:30pm.  

4343 West Flagler Street, Suite 100 Miami, Florida 33134  | Miami-Dade (305) 576-0080  | Monroe (866) 686-2760

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon