NOTIS: Pou diminye kous virus COVID-19, nou mande travayè nou yo pou yo travay yon lòt kote pandan n'ap kontinye sèvi kominote a. Na'p aksepte aplikasyon pou sèvis pa telefòn ak entènèt.
Pese laa, pou opsyon entènèt ak telefòn.
 

N ap Konstwi yon Kominote ki jen

Jistis Egal Ego pou Tout Moun

Legal Services of Greater Miami founi sèvis legal gratis pou kominote ki gen yon ti revni tou piti ki nan Konte Miami-Dade ak Konte Monroe e yo rekonèt pwogram sa kòm youn nan pi gwo pwogram ki ofri sèvis legal.

Nou founi bon jan sèvis legal nouvo, efikas ki ede dè milye de endividi ki manb nan kominote nou an chak ane, pou kreye yon enpak pozitif sou tout kominote a a lawonnbadè.

 

Kisa Nou Fè

 
Kisa Nou Fè

Aksè a lojman an sekirite epi ki estab se poto mitan yon kominote ki an sante. Avoka nou yo asire ke fanmi yo kontinye gen aksè a lojman an sekirite epi ki rezonab. Avoka nou yo ede lokatè nan Seksyon 8, lojman piblik, ak lojman prive ak plizyè kesyon legal tankou:

 •         Eviksyon

 •         Sispansyon

 •         Kondisyon Lojman

 •         Diskriminasyon

Pwoprieyte (lè yon moun posede kay)

Mwayen ki pi komen pou fanmi konstwi richès se a travè pwopriyete. Avoka nou yo ede mèt kay ki gen pwoblèm:

 •         Pose sele/sezi

 •         Pwoblèm ak Kontraktè

 •         Pwoblèm ak Tit kay

Benefis Piblik

Anpil moun nan kominote nou pa gen ase aksè a bezwen premye nesesite yo. Nou fè pledwaye pou asire nou ke endividi ak fanmi yo gen aksè a benefis ke gouvènman an detèmine ki kapab fè pwomosyon estabilite pou tou de ansanm ak kominote nou an. Nou ede ak refi, sispansyon, ak rediksyon:

 •         Koupon manje

 •        Asistans kach

 •        Asistans pou rejwenn travay

 •        Benefis Enfimite Sekirite Sosyal

Edikasyon

Disparite nan rezilta edikasyon pou timoun ki gen bezwen espesyal byen dokimante. Avoka nou yo asiste elèv ki gen enfimite pou:

 •         Jwenn yon plan edikasyon endividyalize (IEP)

 •         Ranfòse yon IEP ki ekziste deja

Devlopman Kominotè

Kreyasyon lojman rezonab esansyèl pou asire ke manb yon kominote gen aksè a lojman nan katye yo. Pou dekouvri plis travay nou fè pou kreye lojman rezonab ak sipòte ti biznis piti klike la.

Swen de Sante

Jwenn aksè a sistèm swen medikal kapab konplike. Avoka nou ede nan:

 •         Refi Mediked ak sèvis

 •         Pwoblèm ak Sante Piblik (PHT) nan Sistèm Sante Jackson nan        Aksè a asirans sante a travè yon plan sou mache a

 •        Refi benefis esansyèl swen de sante nan yon plan sou mache a oswa plan asirans yon anplwayè

Pwoteksyon Konsomatè

Biznis magouy yo souvan sible kominote ki pa touche anpil kòb yo nan vye pratik magouy biznis yo a. Avoka nou yo ede nan:

 •         Poze sele sou chèk travay ak kontanbank

 •         Pwoblèm prè etidyan

 •         Pwoblèm prè sou chèk travay

 • Dispit ak rapò kredi

Enpo sou revni (Taks)

Pwoblèm ak Sèvis Kontribisyon (IRS) kapab konplike e souvan debouche sou yo kenbe lajan taks ou. Avoka nou yo ede kontribiyab yo nan:

 •         Dèt taks

 •         Vòl idantite

 •         Fwod moun k ap prepare taks pou wou

 

Jwenn Asistans

Aplike pou Sèvis

Klike la pou w aplike pou sèvis nou pa entènèt. Pou w aplike pou sèvis nou an pèsòn oswa pa telefòn klike la pou enfòmasyon. 

Oto-Asistans

Pou resous pou nou ede tèt nou, tanpri vizite floridalawhelp.org. Epitou ou kapab vizite chèn YouTube nou an pou videyo ki eksplike pwosesis eviksyon an pou nou kapab ede tèt nou pou kont nou.

Repons Legal gratis

 

Pou rapid ak gratis repons legal pou kesyon vizite florida.freelegalanswers.org

Kisa Nou Fè Brochures

4343 West Flagler Street, Suite 100 Miami, Florida 33134  | Miami-Dade (305) 576-0080  | Monroe (866) 686-2760

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black YouTube Icon