NOTIS: Pou diminye kous virus COVID-19, nou mande travayè nou yo pou yo travay yon lòt kote pandan n'ap kontinye sèvi kominote a. Na'p aksepte aplikasyon pou sèvis pa telefòn ak entènèt.
Pese laa, pou opsyon entènèt ak telefòn.
 

N ap Konstwi yon Kominote ki jen

Jistis Egal Ego pou Tout Moun

Legal Services of Greater Miami founi sèvis legal gratis pou kominote ki gen yon ti revni tou piti ki nan Konte Miami-Dade ak Konte Monroe e yo rekonèt pwogram sa kòm youn nan pi gwo pwogram ki ofri sèvis legal.

Nou founi bon jan sèvis legal nouvo, efikas ki ede dè milye de endividi ki manb nan kominote nou an chak ane, pou kreye yon enpak pozitif sou tout kominote a a lawonnbadè.

 

Kisa Nou Fè

 
Kisa Nou Fè

Aksè a lojman an sekirite epi ki estab se poto mitan yon kominote ki an sante. Avoka nou yo asire ke fanmi yo kontinye gen aksè a lojman an sekirite epi ki rezonab. Avoka nou yo ede lokatè nan Seksyon 8, lojman piblik, ak lojman prive ak plizyè kesyon legal tankou:

 •         Eviksyon

 •         Sispansyon

 •         Kondisyon Lojman

 •         Diskriminasyon

Pwoprieyte (lè yon moun posede kay)

Mwayen ki pi komen pou fanmi konstwi richès se a travè pwopriyete. Avoka nou yo ede mèt kay ki gen pwoblèm:

 •         Pose sele/sezi

 •         Pwoblèm ak Kontraktè

 •         Pwoblèm ak Tit kay

Benefis Piblik

Anpil moun nan kominote nou pa gen ase aksè a bezwen premye nesesite yo. Nou fè pledwaye pou asire nou ke endividi ak fanmi yo gen aksè a benefis ke gouvènman an detèmine ki kapab fè pwomosyon estabilite pou tou de ansanm ak kominote nou an. Nou ede ak refi, sispansyon, ak rediksyon:

 •         Koupon manje

 •        Asistans kach

 •        Asistans pou rejwenn travay

 •        Benefis Enfimite Sekirite Sosyal

Edikasyon

Disparite nan rezilta edikasyon pou timoun ki gen bezwen espesyal byen dokimante. Avoka nou yo asiste elèv ki gen enfimite pou:

 •         Jwenn yon plan edikasyon endividyalize (IEP)

 •         Ranfòse yon IEP ki ekziste deja

Devlopman Kominotè

Kreyasyon lojman rezonab esansyèl pou asire ke manb yon kominote gen aksè a lojman nan katye yo. Pou dekouvri plis travay nou fè pou kreye lojman rezonab ak sipòte ti biznis piti klike la.

Swen de Sante

Jwenn aksè a sistèm swen medikal kapab konplike. Avoka nou ede nan:

 •         Refi Mediked ak sèvis

 •         Pwoblèm ak Sante Piblik (PHT) nan Sistèm Sante Jackson nan        Aksè a asirans sante a travè yon plan sou mache a

 •        Refi benefis esansyèl swen de sante nan yon plan sou mache a oswa plan asirans yon anplwayè

Pwoteksyon Konsomatè

Biznis magouy yo souvan sible kominote ki pa touche anpil kòb yo nan vye pratik magouy biznis yo a. Avoka nou yo ede nan:

 •         Poze sele sou chèk travay ak kontanbank

 •         Pwoblèm prè etidyan

 •         Pwoblèm prè sou chèk travay

 • Dispit ak rapò kredi

Enpo sou revni (Taks)

Pwoblèm ak Sèvis Kontribisyon (IRS) kapab konplike e souvan debouche sou yo kenbe lajan taks ou. Avoka nou yo ede kontribiyab yo nan:

 •         Dèt taks

 •         Vòl idantite

 •         Fwod moun k ap prepare taks pou wou

 

Jwenn Asistans

Aplike pou Sèvis

Klike la pou w aplike pou sèvis nou pa entènèt. Pou w aplike pou sèvis nou an pèsòn oswa pa telefòn klike la pou enfòmasyon. 

Oto-Asistans

Pou resous pou nou ede tèt nou, tanpri vizite floridalawhelp.org. Epitou ou kapab vizite chèn YouTube nou an pou videyo ki eksplike pwosesis eviksyon an pou nou kapab ede tèt nou pou kont nou.

Repons Legal gratis

 

Pou rapid ak gratis repons legal pou kesyon vizite florida.freelegalanswers.org

Kisa Nou Fè Brochures
 

COVID-19: KESYON MOUN POZE SOUVAN 

PWOBLÈM POU LOKATÈ

​​

 

Mwen pa gen ase lajan pou m peye lwaye mwa sa a, eske mèt kay la kapab mete m deyò?

Sant Kontwòl Maladi ak Prevansyon (CDC) emèt yon manda ki sispann tanporèman pwose Eviksyon Rezidansyèl pou Anpeche COVID-19 Pwopaje plis toujou. Manda sa ki antre an vigè nan dat 4 septanm, deklare yon moratoryòm nasyonal sou kèk eviksyon rezidansyèl pou lwaye ki pa peye. Moratoryòm nan ap dire jiska 31 desanm, 2020. Li aplike sèlman lè lokatè yo prezante yon deklarasyon ki siyen ba mèt kay la. Deklarasyon an dwe siyen sou pèn penalite pou deklrasyon ki fo.

Pou siyen deklarasyon an, ou dwe ranpli senk kritè esansyèl. Lokatè a dwe:

• Sipoze gen revni ki mwens pase $99,000 an 2020, ou te resevwa yon chèk estimilis la, oswa ou pa te gen pou w te rapòte revni ba IRS an 2019;

• Pa an mezi peye tout lwaye a akoz ou te pèdi revni oswa akoz kokenn chenn bòdwo medikal;

• Fè tout efò ou kapab pou w jwenn asistans lwaye nan men gouvènman an;

• Posibilite pou w vin yon sanzabri oswa “rete nan yon ti chanm kay” nan yon lòt rezidans si yo ta mete w deyò lakay ou; epi

• Pwomèt pou w fè “tout efò ou kapab pou w fè kèk peman pasyèl a tan ki rapwoche de tout peman an an konplè selon sikonstans yo.”

Ou ta dwe siyen sètifikasyon sa sèlman si tout deklarasyon sa yo se verite. Yon fwa ou soumèt deklarasyon an ba mèt kay la, ou ta dwe jwenn pwoteksyon kont eviksyon pou lwaye ou pa peye. Manda CDC a aplike a pi fò lokatè ki fè fas a eviksyon pou lwaye yo pa peye. Manda a ta dwe pwoteje lokatè nan nepòt ki etap pwosesis eviksyon an. Si mèt kay la ap mete w deyò pou yon lòt rezon, li posib ke manda CDC a pa pwoteje w e ou ta dwe konsilte yon avoka.

Ou kapab jwenn aksè a yon ekzanplè pou sètifikasyon CDA a la a: https://72685f72-7c5a-4533-80c0-7c0e3a2393bf.filesusr.com/ugd/6ea90a_57aed220f4314720b68000df08cd43f9.pdf

Si ou resevwa yon eviksyon li enpòtan kanmèm pou w reponn eviksyon an e pou w chèche jwenn asistans, menm si ou voye sètifikasyon CDC a ba mèt kay ou a.

 

Kontakte Legal Services pou wè si nou kapab ofri w asistans legal: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours 

 

An plis pwoteksyon CDC a, Kongrè pase Dekrè CARES la pou adrese kriz COVID-19 la. Depi 27 mas, 2020, si ou se yon lokatè k ap viv nan kay ki sibvansyone nan pwogram federal oswa mèt kay ou a gen yon ipotèk gouvènman federal sibvansyone (FHA, VA, Fannie Mae, Freddie Mac, etc.), mèt kay la pa ta kapab sispann fèm kay ou a poutèt ou pa peye lwaye ni fè w peye frè paske ou an reta sou lwaye a jiska 25 jiyè, 2020. Apre 25 jiyè,si ou toujou dwe mèt kay la lajan lwaye, li dwe ba w yon notis 30 jou pou w peye tout dèt lwaye ou genyen anvan li kapab depoze yon pwose eviksyon.  

Epitou Dekrè a entèdi tout pwopriyetè voye notis degèpisman anvan 25 jiyè, 2020. Si ou resevwa yon notis pou sispann fèm kay ou a pandan tan sa e ke ou kouvri anba Dekrè CARES la, li posib ke notis sa pa legal. Sa vle di ke yon pwopriyetè pa ta an mezi pouswiv lòt kalite degèpisman pandan peryòd soti 27 mas 2020 rive pou 25 jiyè 2020. Klike sou lyen sa yo pou w li plis sou lwa CARES la nan paj Kongrè a: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11320 epi la sou pwojè lwa nasyonal sou lojman:

https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/2020.03.27-NHLP-CARES-Act-Eviction-Moratorium-Summary.pdf

Si mwen gen pwoteksyon ki entèdi yo mete m deyò paske mwen pa peye, èske m toujou dwe peye lwaye a?

WI. Menm si wap viv nan yon kay ke leta sibvansyone oswa mèt kay la gen yon ipotèk federal ke leta sibvansyone, ou toujou dwe, wap gen pou peye dèt ou. Nouvo lwa a ak lòd Gouvènè a sèlman ba ou tan pou w ratrape w sou lwaye a. Pandan tan sa a, ou ka aplike pou asistans lwaye nan kèk pwogram ki nan lis sou paj nou an: https://www.legalservicesmiami.org/covid-19

 

Koman map fè konnen si mèt kay la gen yon ipotèk ke gouvènman federal sibvansyone?

Malerezman, pou kounyea pa gen jan fasil pou ou  konnen si mèt kay la gen yon ipotèk ke gouvènman federal sibvansyone. Nou konnen pifò ipotèk nan peyi a gen sipò federal epi yo dwe gen pwoteksyon sa a. Pou kounyea ou ka poze mèt kay lan kesyon sou Ipotèk la. Nan Miami, mèt kay yo ap oblije fè tribinal la konnen si dekrè lwa CARES la kouvri yo anvan yo degèpi yon lokatè.

 

National Low Income Housing Coalition devlope yon paj entènèt pou ede lokatè yo konnen si yon mèt kay nan yon bilding ki gen senk oswa plis apatman ka gen yon ipotèk ak sibvansyon federal Klike la https://nlihc.org/federal-moratoriums. Ou ka kontakte sèvis legal pou ede w rezoud sa https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

 

An plis pwoteksyon federal èske gen pwoteksyon ki espesifik a Florida?

Nan dat ki te 2 avril, 2020, Gouvènè a te siyen yon lòd ekzekitif ki te enpoze yon moratoryòm sou degèpisman. Lòd ekzekitif la te sispann tout eviksyon pou lwaye ki pa peye akoz ijans COVID-19. Sa te aplike pou tout lojman rezidansyèl nan Florid. Moratoryòm sa te dire jiska 31 jiyè, 2020.

 

Nan dat ki te 30 jiyè, 2020, Gouvènè a te soti yon nouvo lòd ekzekitif (20-180) ki te sispann “aksyon final” nan kèk ka degèpisman pou lwaye ki pa peye. Moratoryòm sa aktyèlman ap dire jiska 1 oktòb, 2020. Moratoryòm sa a travè eta Florid la sèlman aplike pou degèpisman kote lwaye a pa peye akoz pèt travay nan COVID-19, pèt lè travay oswa revni akoz COVID-19, oswa lòt pèt lajan akoz COVID-19.

 

Kounye a pwopriyetè a kapab depoze pwose degèpisman nan tribinal. Li pa klè ki “aksyon final” ke moratoryòm nan entèdi. Legal Services kwè ke sa vle di ke jij la pa ta dwe rantre yon jijman degèpisman kont yon lokatè ke ijans COVID-19 afekte de fason negatif. Kèk pwopriyetè kwè ke jij la kapab pran yon desizyon an favè degèpisman eke pwopriyetè a sèlman pa kapab fè la polis retire lokatè a nan kay la.

 

Ou pap resevwa pwoteksyon otomatikman nan moratoryòm nan. Si mèt kay ou a depoze yon pwose degèpisman kont ou, ou dwe depoze yon repons nan tribinal la ansanm ak yon mosyon pou detèmine lwaye pou fè jij la konnen ke ou pa te an mezi peye lwaye akoz ijans COVID-19. (W ap wè plis detay anba paj la sou kijan pou w depoze repons la). Eksplike kijan ijans COVID-19 toujou afekte w. Ou dwe mete tout dokiman ki kapab pwouve kijan ijans la te afekte finans ou. Pa ekzanp, dokiman ki montre kilè epi poukisa ou te pèdi revni ou, lè travay, oswa lòt pèt finasyè ki kapab montre ke ou pa te an mezi peye lwaye akoz ijans COVID-19. Si moratoryòm nan kouvri w, ou pa ta oblije depoze lajan lwaye a nan rejis tribinal la.

 

Moratoryòm nan pa vle di ou pa gen pou w peye aryere lwaye a ou dwe a. Ou toujou dwe lajan lwaye ki pa te peye pou avril, me, jen, jiyè, out ak septanm, men ou pa gen pou w peye lwaye jiskaske ijans COVID-19 la pa afekte w ankò de fason negatif.

 

Kontakte Legal Services pou wè si nou kapab ofri w asistans legal: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours 

 

Pou aprann plis sou pwosesis degèpisman, li panflè nou a sou degèpisman: Kijan pou w reponn a Pwose Degèpisman Pandan e Apre COVID-19

Pou ede w ekri yon repons a yon pwose eviksyon, itilize sit entènèt sa: http://floridaevictionanswerbuilder.org/

 

Mwen panse mwen gen pwoteksyon lòd egzekitif Gouvènè a oswa lwa CARES la men pwopriyetè a depoze plent pou degèpisman kont mwen. Kisa mwen ta dwe fè?

Kontakte Sèvis legal pou ou wè si nou ka ede w: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

 

 

Mèt kay mwen an te gentan jwenn yon manda degèpisman anvan kriz COVID-19 la te kòmanse. Kisa k ap rive nan ka m nan? 

Si tribinal la te gentan antre yon jijman kont ou epi li te bay lòd pou yo te degèpi w, la polis pap mete w deyò. Depi 23 septanm, 2020, Depatman Polis Miami-Dade pa retire moun fizikman nan kay yo. Mentou, sa kapab chanje nenpòt ki lè.  

Pwoteksyon CDC ki diskite la yo ta dwe pwoteje lokatè nan tout etap pwosesis eviksyon an, menm si tribinal la te gentan bay yon manda degèpisman kont ou. 

Kontakte Legal Services pou wè si nou kapab ofri w asistans legal:  https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours 

Ki dokiman mwen ta dwe kenbe pou m asire m de de pwoteksyon pou lokatè ki diskite la?

Ou ta dwe kenbe dokiman ki gen pou wè ak pèt ekonomik ki entèfere ak kapasite w pou w peye lwaye, dokiman tankou kilè e poukisa out e pèdi travay ou, oswa ankenn bòdwo medikal ki resan.

 

Eseye aplike pou tout asistans gouvènman ki posib ak pwogram asistans pou lwaye. Kenbe tout dokiman sa you ki montre tout efò ou fè pou w jwenn asistans.

 

Kenbe dokiman tout kominikasyon ak mèt kay ou, epi kenbe tout resi pou nenpòt peman lwaye ou te fè (menm si se yon peman pasyèl) ou te fè bay mèt kay la.

 

Map viv nan lojman piblik Miami Dade; èske yo ka mete m deyò pandan Kriz la?

​Si wap viv nan lojman piblik Miami Dade, gen yon òdonans ki anpeche yo degèpi w pandan eta dijans la. Si Konte Miami Dade ap kontinye ak yon degèpisman kont ou, Kontakte Legal Services touswit.

 

Mwen gen yon koupon Seksyon 8, lojman piblik, oswa kèk lòt lojman sibvansyone epi mwen pèdi travay mwen. Kisa mwen ta dwe fè?

Rapòte pèt revni ou imedyatman pou yo ka ajiste lwaye ou. Pri lwaye mwa pwochen a ta dwe baze sou nouvo revni ou a. Si gen yon reta nan ajisteman lwaye ou akòz kriz COVID-19, ou ta dwe resevwa yon ajisteman pri retroaktif.

 

Baze sou direktif ki soti nan HUD, Lwa CARES la pwoteje lokatè yo pou yo pa mete yo yo deyò nan pwogram nan pou pèman jouk 25 jiyè 2020.

Kondisyon kay mwen an terib, mèt kay la pap ranje anyen, kisa mwen ka fè?

Kriz Covid-19 la ka bay mèt kay la reta pou fè reparasyon. Pou reparasyon ki pa ijan, pale ak pwopriyetè ou a epi ba li tan pou li fè reparasyon yo. Si pwoblèm yo afekte sante w ak sekirite w, mande mèt kay la fè reparasyon yo touswit. Si mèt kay la pa pral fè reparasyon yo, voye yon lèt sètifye pou mande l fè reparasyon yo nan 7 jou ki swiv lèt la oswa ou pap peye lwaye a. Epitou revize Kontra lwaye ou pou konnen dwa ou genyen. Pou plis enfòmasyon sou pwosesis kenbe lajan lwaye a, li bwochi nou an sou reparasyon: https://www.legalservicesmiami.org/self-help

 

Mèt kay la vle antre nan kay la, men mwen pa vle moun lakay mwen pandan kriz sa a. Èske mwen ka ampeche mèt kay la antre?

Petèt. Si gen yon ijans, tankou yon tiyo pete, mèt kay la ka antre nan kay la nan nenpòt kilè. Nan lòt sitiyasyon, tankou ti reparasyon, pou montre pwopriyete a bay nouvo lokatè oswa pou enspeksyon, ou pap ka ampeche pwopriyetè a antre san rezon. Si li rezonab, sa pral depann de chak ka espesifik. Men sepandan, ak kriz COVID-19 crisis, li parèt rezonab pou w di mèt kay la pou li pote yon mask oswa rete tann pou li antre andedan lakay ou, espesyalman si ou mete tèt ou an karantèn. Nan tout lot sikonstans ki pa ijan, mèt kay la dwe ba ou omwen 12 èdtan preyavi ant 7:30 am ak 8 pm. Epi, toujou revize kontra w pou ou wè si w gen lòt pwoteksyon.

Mèt kay la di m mwen pa ka itilize kèk zòn komen akòz kriz COVID-19 la, ki sa mwen ka fè?

Revize kontra lwaye w la pou wè si li di ki sa ki ka pase lè zòn komen yo pa louvri. Sepandan, li enpòtan pou ou sonje ke nou nan yon kriz sante piblik san parèy.Nan sikonstans sa yo, anpil pwopriyetè limite aksè komen tankou pisinn. Pandan kriz sa a, li pa fasil pou tribinal yo ta mande mèt kay ou diminye pri lwaye ou oswa mande pou mèt kay la ba ou aksè nan zòn komen sa yo.

 

ASISTANS FINANSYE NAN MEN GOUVÈNMAN AN

Ki kantite pèman (chèk) sipò/benefis ekonomik mwen pral resevwa nan men gouvènman federal?

Yonn.

Ki montan pèman sipò ekonomik mwen an pral ye?

$ 1,200 pou chak granmoun ak $ 500 pou chak timoun ki poko gen 17 lane. Pou resevwa pèman konplè a, revni brit ajiste ou rapòte sou deklarasyon taks federal ou a dwe rive $ 75,000 pou yon moun, $ 150,000 pou yon koup marye, ak $ 112,500 si ou ranpli Kòm yon chef fanmi an. Ou ka jwenn revni brit ou ajiste sou liy 8b nan deklarasyon taks 2019 ou. Klike isit la pou jwenn enfòmasyon sou sa ou dwe konnen sou ekonomik enpak

 

Ki moun ki kalifye pou pèman sipò ekonomik la?

Nenpòt moun ki gen yon nimewo sekirite sosyal valib ak kèk manm militè. Si ou nan lis Kòm yon moun ki depann de deklarasyon taks yon lòt moun, ou pap resevwa yon pèman lajan sa a.

 

Si mwen resevwa pèman sipò Sekirite Sosyal oswa pèman pou andikap, èske mwen kalifye?

Wi.

 

Ki Jan mwen pral resevwa pèman an?

Gouvènman an pral distribye pèman yo nan menm kont labank kote li te voye ranbousman taks ou a . Si ou pat bay IRS enfòmasyon bankè ou, IRS planifye pou yo kreye yon sit entènèt pou ou bay enfòmasyon bankè ou. Pou plis enfòmasyon sou pwosesis sa a, vizite IRS:  https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know.

Klike la pou plis enfòmasyon si ou bezwen fè deklarasyon enpo ou.

Mwen pèdi djòb mwen, mwen gen èdtan redwi oswa mwen te fòse pran konje san peye. Ki opsyon mwen genyen?

Ou ka ranpli yon reklamasyon pou Avantaj Asirans Chomaj (a/k/a Asistans pou Rejwenn Travay) ak Florida Department of Economic Opportunity (DEO)

Pou aplike vizite: https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX

Pou plis enfòmasyon sou asistans reyanbochaj ki gen rapò ak COVID-19, ki gen ladan Kondisyon kalifikasyon ak ki jan pou fè yon reklamasyon, tanpri vizite: http://floridajobs.org/docs/default-source/reemployment-assistance-center/ra-covid-19-faqs-eng.pdf?sfvrsn=805543b0_14

Ou ka rele tou nan 800-204-2418 men li ka difisil pou jwenn yon moun nan telefòn lan akòz gwo kantite moun ki ap rele.

 

Yo refize mwen asistans pou reyanbochaj, Kisa mwen ka fè?

Ou gen dwa fè apèl kont refi ou a. Ou ta dwe fè yon demand odyans imedyatman epi kontakte sèvis legal pou asistans legal: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

Kesyon sou Estimilis Ekonomik la

Èske se vre m ap resevwa yon chèk nan men gouvènman an?

Wi, gouvènman an ap voye $1200 bay pifò moun, plis $500 pou chak timoun ki poko gen 17 lane. Ak sèl eksepsyon pou moun k ap viv nan peyi Etazini men ki pa gen papye imigrasyon kòmsadwa, moun ki deklare kòm depandan sou taks yon lòt moun ki touche plis pase $75,000 (kwak y ap resevwa mwens kòb).

 

Kijan m kapab asire m pou m jwenn lajan sa?

Pi bon mwayen pou w asire w pou jwenn lajan an se fè deklarasyon enpo pou lane 2019 lan epi ajoute ladan li enfòmasyon depo pou fè sou kontanbank ou. Ou kab rantre an kontak ak VITA oswa sit Volontarya pou Asistans Taks pou ede w. Rele 2-1-1 oswa ale sou paj entènèt branchesfl.org pou fikse yon randevou.

 

E si mwen pat deklare enpo pou lane 2019, oswa si mwen pa janm konn fèl?

Si ou gentan ap resevwa èd federal tankou sekirite sosyal, SSI ak benefis VA, IRS gen otorizasyon pou l voye pèman nan menm kont bankè ou konn resevwa èd federal sa. Nan ka kontrè itilize pati pou moun ki pa peye fè deklarasyon enpo sou paj IRS.gov

 

Si map resevwa lajan Sekirite Sosyal oswa SSI epi mwen gen timoun ki gen 16 lane oswa ki pi piti ke sa?

Ou dwe itilize pati pou moun ki pa deklare enpo sou paj entènèt IRS.gov pou ou rantre enfòmasyon ki ap ka pèmèt ou resevwa $500 anplis pou chak grenn timoun.

 

Èske map toujou resevwa kòb la menm lè leta te konn toujou pran lajan sou mwen pou peye dèt prè etidyan?

Wi, yo kanpe tout dèt federal, tankou prè etidyan, Sekirite Sosyal ak peman an plis pou konpansasyon chomaj. Men sepandan, si w dwe lajan pou sipò pou timoun, yap retire l nan kòb sa.

 

Mwen dwe IRS lajan men mwen te konn peye. Kisa mwen sipoze fè kounye a ke mwen pèdi travay mwen e mwen pa ka kontinye peye?

Tout pèman lajan ou dwe IRS kanpe pou jouk 15 jiyè 2020.

JWENN PEMAN STIMULUS ou pa ranpli taks ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWOBLÈM KI GEN RAPÒ AK DÈT KONSOMATÈ

 

Mwen pèdi travay mwen epi dat taks sou pwopriyete mwen an ap bout 31 mas men mwen pap ka peye l, ki sa ki pral pase?

Nan dat 26 mas eta Florid pwolonje dat limit pou peye taks sou pwopriyete pou 15 avril. Si ou pat peye taks sou pwopriyete w la nan dat sa a, pi bonè Miami-Dade ka kòmanse pwosesis pou vann kay ou a pou taks ki poko peye se 2 zan apati 1 jen.

Cheke Miami-Dade tax Collector website pou plis enfòmasyon: https://www.miamidade.gov/global/finance/taxcollector/home.page

Mwen pa ka fè pèman machin mwen an epi mwen bezwen machin lan pou mwen travay. Ki èd ki genyen pou mwen?

Premyèman, rele kreditè ou pi vit ke posib epi mande enfòmasyon pou ou konnen nan ki pwogram ou ka kalifye. Pa egzanp, kreditè ou ka diminye pèman machin ou a oswa pèmèt ou sote kèk pèman epi ajoute yo nan fen prè a. Kreditè a ka ofri ou pou li refinanse prè a tout ansanm ak yon to enterè ki pi ba, sa ap pral diminye pèman machin nan. Sepandan asire ou ke ou okouran si kreditè a ap pwolonje kantite mwa yo pou peye prè a, pa egzanp prè ou a se sou 5 lane epi li refinanse sou 7 lane.

Mwen tap peye prè etid mwen, men kounyea mwen pèdi travay mwen, lwaye ak manje se priyorite m. Kisa mwen ka fè pou pèman mansyèl prè etid la?

Ou gen dwa jwenn kèk soulajman men sa pral depann ki prè etidyan ou gen yen. Moun ki dwe lajan prè federal yo otomatikman te plase nan yon tolerans administratif, ki pèmèt ou sispann fè peman prè a chak mwa pou yon ti tan. Sispansyon pèman sa yo pral dire jiska 30 septanm 2020.To enterè a se 0% jiska 30 septanm sou prè dirèk ki remèt ak sa ki pa remèt, sou prè pwogram FEEL ki remèt ak pa remèt menm jan ak sou prè federal Perkins. Paj entènèt sa bay plis enfòmasyon  sou kisa Depatman edikasyon an ofri: https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus

 

Si ou gen yon prè etidyan prive, kontakte administratè ou touswit pou ou wè ki sa ki disponib pou ou.

 

​​Mwen pat kapab fè pèman ipotèk mwen depi 1 avril e mwen pè pèdi kay mwen, mwen gen jèn timoun ak yon manman granmoun aje ki enfim. Kisa mwen ta dwe fè?

Pa gen yon règleman inifòm pou tout peyi a konsènan COVID-19 ansanm ak yon arè sou pwose poze sele sou ipotèk kay. Soulajman ou kapab jwenn nan depann de ak kiyès ou gen prè ou a. Si ou gen yon ipotèk ki nan men Fannie Mae oswa Freddie Mac (ipotèk ki gen sipò gouvènman federal), oswa si ou gen yon ipotèk VA, FHA oubyen USDA, lèsa tout pwose poze sele kanpe jiska 31 out, 2020. Bank la oswa konpayi ki te prete ou lajan pou ou te achte kay la pa kapab depoze ankenn pwose pou sezi kay ou, li pa kapab depoze ankenn mosyon pou l jwenn yon jijman poze sele kont ou, li pa kapab vann kay la, oswa ekzekite yon manda pou mete ou deyò nan kay la oubyen pou vann kay la nan pwose poze sele a. Anplis de sa, pwopriyetè kay ke COVID-19 afekte epi ki gen ipotèk kay yo ak konpayi sa yo ki anlè a kapab fè yon rekèt pou yo pa peye ipotèk yo pou 180 jou epi apre sa yo kapab fè yon lòt rekèt ankò pou yon lòt 180 jou an plis. Ou kapab itilize lyen entènèt sa pou w konnen ki konpayi ki gen ipotèk kay ou a:

https://www.makinghomeaffordable.gov/get-answers/Pages/get-answers-find-out-mortgage.aspx

 

Si prè ou a pa posede pa youn nan ajans federal sa yo, kontakte kreditè ou. Kreditè a ka ofri w yon sispansyon tanporè oswa rediksyon nan pèman ipotèk.

 

Kèlkeswa moun ki posede prè w la, Gouvènè DeSantis te bay yon Dekrè Egzekitif ki sispann nenpòt aksyon sezi ipotèk jiska 1 out 2020.

 

 

Èske yo bay pitit mwen devwa pandan lekòl yo fèmen?

Wi. Lekòl Leta Konte Miami-Dade ap ofri pwogram aprantisaj a distans ak asistans pou fanmi ki gen dwa pa gen òdinatè oswa tablèt pou fè sa. Ou ka enskri pitit ou oswa aprann plis lè ou rele biwo asistans a distans (305-995-HELP).

 

Èske lekòl yo ap toujou bay manje menm lè yo fèmen an?

Wi,anpil lekòl ap bay manje maten ak apremidi men se pase pou ou pase pran l .

Vizite paj: http://api.dadeschools.net/WMSFiles/223/pdfs/M-DCPS%20Meal%20Distribution%20List%20-%20UPDATED2.pdf

 

Pitit mwen an gen yon andikap ak yon IEP. Èske l ap toujou resevwa sèvis li te konn jwenn nan lekòl la?

Paske lekòl yo fèmen fizikman, men Lekòl Leta Miami-Dade County toujou ofri edikasyon piblik, pitit ou dwe kontinye jwenn aksè nan yon edikasyon piblik apwopriye gratis (FAPE). Sa ka sanble diferan ak ou te konn itilize yo, men andikap pitit ou dwe akomode. Selon Depatman Edikasyon federal la, "lekòl yo dwe asire ke, nan pi bon limit posib, yo bay chak elèv ki gen yon andikap edikasyon espesyal ak sèvis ki gen rapò epi idantifye sèvis elèv IEP  ki te devlope anba IDEA, oswa yon plan devlope anba Seksyon 504 . "

 

ENFÒMASYON POU TI BIZNIS

Ki kalite prè SBA ki disponib pou ti biznis yo ak pou òganizasyon san bi likratif?

Gen de fòm prè SBA ki disponib: Prè akòz Katastwòf ak Lajan Prete chèk Pwoteksyon chèk anba nouvo Lwa CARES la. Pou plis enfòmasyon ak pou aplike pou vizite:

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources#section-header-2

ak https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program#section-header-2

 

Èske òganizasyon san bi likratif yo ka aplike pou nouvo pwogram kredi COVID-19 pon Florid la?

Non, pwogram sa a disponib sèlman pou ti biznis.Pou plis enfòmasyon vizite paj: http://floridasbdc.org/disaster/ebl/

 

Èske biznis ou an dwe gen anplwaye pou aplike pou yon prè Pwoteksyon chèk anba Lwa  CARES?

Biznis ki anplwaye kontraktè endepandan yo ka aplike tou, kantite lajan prè a limite a $ 100,000. Tanpri vizite: https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program#section-header-2 pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon ak ki jan pou aplike pou.

 

 

Ki kote mwen ka ale pou plis enfòmasyon konsènan resous pou ti biznis yo ak òganizasyon san bi likratif?

Vizite: https://www.flcommunitydevelopment.org/covid-19-resources

pou yon lis ajou de resous pou ti biznis ak ONG yo.

 

Resous lokal pandan kriz COVID-19 la

Resous kominotè Miami

United Way Asistans

Asistan lojman ak abri

Konte Miami-Dade ap sispann tamporèman degèpisman lojman ak koupe dlo jiska pwochen avi. Sa vle di ofisye lapolis pap ede pwopriyetè nan retire lokatè oswa degèpisman.

Asistans Lwaye ak Fakti tankou limyé, dlo, gaz pou Rezidan North Miami

Asistand Lwaye HAND

Pwogram Asistans Lwaye anIjans Asistans pou Fakti tankou limyé, dlo, gaz

Fon Sekou Pwopriyetè-Lokatè

Utilities

Kouran

Si ou se yon kliyan FPL epi ou pa ka peye alè fwa sa, tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon.

 

Asistans pou travay

Si yo revoke w, si w pa ka travay oswa yo pa peye w pou COVID-19 ou ka aplike pou yon reyanbochaj asistans sou entènèt oswa nan telefòn. Pou plis enfòmasyon antre nan paj entènèt Ofisyèl Depatman opòtinite ekonomik: http://floridajobs.org/

Sèvis Adisyonèl

Tanpri rele 211 pou jwenn sèvis sante ak sèvis pou moun, tankou asistans nan Miami-Dade ak Monroe Counties pou bank manje, asistans finansye, ak liy dirèk pou vyolans domestik. Liy dirèk sa a disponib 24 èdtan epi li bay enfòmasyon an Angle, Panyòl, ak kreyòl.

Lisans ak kat idantite

Tout lisans chofè Florid, lisans kondwi komèsyal ak kat idantifikasyon ki pral ekspire nan pwochen 30 jou yo ap jwen yon ekstansyon 30-jou anplis dat ekspirasyon aktyèl yo. Sa a se yon avi nan eta Florid l. Ale sou paj entènèt Florida Highway Safety and Motor Vehicles pou plis enfòmasyon ak dènye enfòmasyon

 

Enfòmasyon ki soti nan Depatman Timoun ak Fanmi

Enfòmasyon ki soti nan USCIS

 

 

 

Lòt Ajans ak Founisè Legal

Pwogram ki fè pledwaye pou Veteran (SSVF)

 

Americans for Immigrant Justice

Biwo AI Justice yo aktyèlman fèmen pou recevwa piblik. AI Jistis ap bay sèvis sou entènèt.

Pou jwenn sèvis, tanpri rele (305) 573-1106, ext 1400 pou resepsyonis la

Catholic Legal Services: enfòmasyon sou sèvis yo disponib sou: www.cclsmiami.org

Oswa itilize fòm online pou aplike pou asistans: https://tinyurl.com/CCLSAPP

 

United Way of Miami

Tout enfòmasyon se sijè a chanje ak pou plis detay òganizasyon an espesifik yo ta dwe konsilte.

21LSGM086_Stimulus-Payments-FLYER-CREOLE
 

Deklarasyon sou Egalite Rasyal

Nou kondane Rasis. Dènye asasina ak vyolans konte nèg ak fanm nwa se yon rapèl tris non sèlman sou advèsite ke anpul nan vwazen nou ap andire nan vi yo men tou travay kid we fèt nan peyi nou anvan pou nou reyalize Jistis pou Tout Moun. Nou sipòte yon apèl pou jistis ansanm ak yon fen a sistèm rasis sistemik ki menase vi nèg, fanm ak timoun nwa. 

 

Gen de moman pivo nan istwa nou lè trajedi te fè avanse objektif pou atenn egalite ak jistis pou tout ras. Nou swete ke sa se youn nan moman k ap transfòme peyi nou e pou nou atenn jostis pou tout ras.

 

Pou plis pase 50 lane, pledwaye Legal Services of Greater Miami konsantre li sou jistis ekonomik ak jistis sosyal. Inegalite ke kominote ke pa touche anpil kòb yo se plis vwazen Nwa ak Mawon nou yo ki viktim. Nap kontinye fè pledwaye pou jistis egal ego nan kominote nou epi dedye nou pou adrese enjistis sistemik a travè aksè a lojman an sekirite ansanm ak lojman rezonab, swen sante, edikasyon, asistans gouvènman, prezève revni, ak sipòte ti biznis ki se yon sovè pou kominote minoritè yo. 

 

Pou sipòte efò egalite k ap fèt la, nou rete angaje pou nouu tande vwa kominote nou yo, fè pledwaye pou jistis, epi defye inegalite sistemik. Kòm yon pati angajman nou, manm ekip ak volontè nou yova ekzamine pwòp Pratik nou yo pou nou asire no uke nou adrese inegalite rasyal epi pouf è pwomosyon yon kominote ki enklizif tribò babò. Nou devwe pou nou aprann, evalye, epi pwogrese pandan n ap vanse devan.  

 

Sid Florid la se youn nan kominote ki pi divèsifye nan peyi nou. Nou soti nan tout kat kwen mond la ak diferan kilti, lang, ak tradisyon. Divèsite nou se yon opòtinite pou nou trase yon ekzanp nan fason ke n ap dirije epi pou bati yon kominote enklizif ki fò e ki rezilyan. 

 

Nan Legal Services, no upran angajman pou nou Bati yon Kominote ki gen Jistis Egal Ego pou tout moun, ak Jistis Sosyal, Rasyal, e Ekonomik pou tout moun.