NOTIS: Pou diminye kous virus COVID-19, nou mande travayè nou yo pou yo travay yon lòt kote pandan n'ap kontinye sèvi kominote a. Na'p aksepte aplikasyon pou sèvis pa telefòn ak entènèt.
Pese laa, pou opsyon entènèt ak telefòn.
 

N ap Konstwi yon Kominote ki jen

Jistis Egal Ego pou Tout Moun

Legal Services of Greater Miami founi sèvis legal gratis pou kominote ki gen yon ti revni tou piti ki nan Konte Miami-Dade ak Konte Monroe e yo rekonèt pwogram sa kòm youn nan pi gwo pwogram ki ofri sèvis legal.

Nou founi bon jan sèvis legal nouvo, efikas ki ede dè milye de endividi ki manb nan kominote nou an chak ane, pou kreye yon enpak pozitif sou tout kominote a a lawonnbadè.

 

Kisa Nou Fè

 
Kisa Nou Fè

Aksè a lojman an sekirite epi ki estab se poto mitan yon kominote ki an sante. Avoka nou yo asire ke fanmi yo kontinye gen aksè a lojman an sekirite epi ki rezonab. Avoka nou yo ede lokatè nan Seksyon 8, lojman piblik, ak lojman prive ak plizyè kesyon legal tankou:

 •         Eviksyon

 •         Sispansyon

 •         Kondisyon Lojman

 •         Diskriminasyon

Pwoprieyte (lè yon moun posede kay)

Mwayen ki pi komen pou fanmi konstwi richès se a travè pwopriyete. Avoka nou yo ede mèt kay ki gen pwoblèm:

 •         Pose sele/sezi

 •         Pwoblèm ak Kontraktè

 •         Pwoblèm ak Tit kay

Benefis Piblik

Anpil moun nan kominote nou pa gen ase aksè a bezwen premye nesesite yo. Nou fè pledwaye pou asire nou ke endividi ak fanmi yo gen aksè a benefis ke gouvènman an detèmine ki kapab fè pwomosyon estabilite pou tou de ansanm ak kominote nou an. Nou ede ak refi, sispansyon, ak rediksyon:

 •         Koupon manje

 •        Asistans kach

 •        Asistans pou rejwenn travay

 •        Benefis Enfimite Sekirite Sosyal

Edikasyon

Disparite nan rezilta edikasyon pou timoun ki gen bezwen espesyal byen dokimante. Avoka nou yo asiste elèv ki gen enfimite pou:

 •         Jwenn yon plan edikasyon endividyalize (IEP)

 •         Ranfòse yon IEP ki ekziste deja

Devlopman Kominotè

Kreyasyon lojman rezonab esansyèl pou asire ke manb yon kominote gen aksè a lojman nan katye yo. Pou dekouvri plis travay nou fè pou kreye lojman rezonab ak sipòte ti biznis piti klike la.

Swen de Sante

Jwenn aksè a sistèm swen medikal kapab konplike. Avoka nou ede nan:

 •         Refi Mediked ak sèvis

 •         Pwoblèm ak Sante Piblik (PHT) nan Sistèm Sante Jackson nan        Aksè a asirans sante a travè yon plan sou mache a

 •        Refi benefis esansyèl swen de sante nan yon plan sou mache a oswa plan asirans yon anplwayè

Pwoteksyon Konsomatè

Biznis magouy yo souvan sible kominote ki pa touche anpil kòb yo nan vye pratik magouy biznis yo a. Avoka nou yo ede nan:

 •         Poze sele sou chèk travay ak kontanbank

 •         Pwoblèm prè etidyan

 •         Pwoblèm prè sou chèk travay

 • Dispit ak rapò kredi

Enpo sou revni (Taks)

Pwoblèm ak Sèvis Kontribisyon (IRS) kapab konplike e souvan debouche sou yo kenbe lajan taks ou. Avoka nou yo ede kontribiyab yo nan:

 •         Dèt taks

 •         Vòl idantite

 •         Fwod moun k ap prepare taks pou wou

 

Jwenn Asistans

Aplike pou Sèvis

Klike la pou w aplike pou sèvis nou pa entènèt. Pou w aplike pou sèvis nou an pèsòn oswa pa telefòn klike la pou enfòmasyon. 

Oto-Asistans

Pou resous pou nou ede tèt nou, tanpri vizite floridalawhelp.org. Epitou ou kapab vizite chèn YouTube nou an pou videyo ki eksplike pwosesis eviksyon an pou nou kapab ede tèt nou pou kont nou.

Repons Legal gratis

 

Pou rapid ak gratis repons legal pou kesyon vizite florida.freelegalanswers.org

Kisa Nou Fè Brochures
 

COVID-19: KESYON MOUN POZE SOUVAN 

PWOBLÈM POU LOKATÈ

​​

 

Mwen pa gen ase lajan pou m peye lwaye mwa sa a, eske mèt kay la kapab mete m deyò?

Nan dat 2 avril 2020, Guvènè a siyen yon dekrè egzekitif ki anpeche degèpisman pou 45 jou. Yo te pwolonje li pou jiska 31 jiyè, 2020. Lòd la sispann degèpisman pou akoz lwaye ki pa peye poutèt ijans COVID-19 la. Sa aplike pou tout lojman rezidansyèl nan Florid.

 

Kongrè pase lwa CARES pou fè fas ak Kriz Covid-19. Depi dat 27 mas 2020, si wap viv nan yon kay ke leta sibvansyone oswa mèt kay ou a gen yon ipotèk federal (FHA, VA, Fannie Mae, Freddie Mac, etc.) mèt kay la pa ka mete w deyò paske ou pa peye ni li pap ka fè w peye frè reta anplis pou pwochen 120 jou ki ap vini la yo. (Jiska 25 jiyè)

Apre 120 jou sa yo, si ou toujou dwe, mèt kay la dwe ba ou yon preyavi pou 30 jou anvan li rampli dègèpisman w. La lwa a entèdi tout pwopriyetè voye preyavi pandan peryòd 120 jou sila yo. Sa vle di ke, mèt kay la pa ka kòmanse okenn pwosedi degèpisman pandan 120 jou. Klike sou lyen sa yo pou w li plis sou lwa CARES la nan paj Kongrè a:  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11320 epi la sou pwojè lwa nasyonal sou lojman:

https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/2020.03.27-NHLP-CARES-Act-Eviction-Moratorium-Summary.pdf

Si mwen gen pwoteksyon ki entèdi yo mete m deyò paske mwen pa peye, èske m toujou dwe peye lwaye a?

WI. Menm si wap viv nan yon kay ke leta sibvansyone oswa mèt kay la gen yon ipotèk federal ke leta sibvansyone, ou toujou dwe, wap gen pou peye dèt ou. Nouvo lwa a ak lòd Gouvènè a sèlman ba ou tan pou w ratrape w sou lwaye a. Pandan tan sa a, ou ka aplike pou asistans lwaye nan kèk pwogram ki nan lis sou paj nou an: https://www.legalservicesmiami.org/covid-19

 

Koman map fè konnen si mèt kay la gen yon ipotèk ke gouvènman federal sibvansyone?

Malerezman, pou kounyea pa gen jan fasil pou ou  konnen si mèt kay la gen yon ipotèk ke gouvènman federal sibvansyone. Nou konnen pifò ipotèk nan peyi a gen sipò federal epi yo dwe gen pwoteksyon sa a. Pou kounyea ou ka poze mèt kay lan kesyon sou Ipotèk la. Nan Miami, mèt kay yo ap oblije fè tribinal la konnen si dekrè lwa CARES la kouvri yo anvan yo degèpi yon lokatè.

 

National Low Income Housing Coalition devlope yon paj entènèt pou ede lokatè yo konnen si yon mèt kay nan yon bilding ki gen senk oswa plis apatman ka gen yon ipotèk ak sibvansyon federal Klike la https://nlihc.org/federal-moratoriums. Ou ka kontakte sèvis legal pou ede w rezoud sa https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

 

Kay mwen rete a pa gen pwoteksyon gouvènman federal la, eske mèt kay la ka mete m deyò si m pa peye lwaye?

SI kay ou a pa gen pwoteksyon CARES la, wap gen pwoteksyon lòd Gouvènè a kont degèpisman. Pwoteksyon sa ap dire jiska 31 jiyè, 2020. Mèt kay ou a kapab ba w yon notis 3 jou ki mande w pou peye lwaye a oswa pou w demenaje, men mèt kay la pa kapab pouswiv ak yon pwose degèpisman jiska premye out, 2020. Kòm ou toujou dwè lwaye, ou sipoze pale ak pwopriyetè a pou w wè si nou ka jwenn yon antant pou yon plan pèman. Kontakte Sèvis legal pou jwenn asistans legal: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours Pou ou ka aprann plis sou pwosedi degèpisman an, li bwochi sou sijè a: Kijan pou reponn degèpisman pandan ak apre COVID-19

 

 

Mwen panse mwen gen pwoteksyon lòd egzekitif Gouvènè a oswa lwa CARES la men pwopriyetè a depoze plent pou degèpisman kont mwen. Kisa mwen ta dwe fè?

Kontakte Sèvis legal pou ou wè si nou ka ede w: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

 

 

Mèt kay mwen an te jwenn yon manda pou l degèpi mwen anvan kriz COVID-19 te kòmanse. Kisa k ap rive nan ka mwen an?

Si tribinal la te gentan antre yon jijman kont ou pou yo degèpi w, la polis pap retire w nan kay la. Depatman Lapolis Miami-Dade pa pral mete lokatè deyò pandan yon eta dijans. Kontakte Sèvis Legal pou wè si nou ka ofri w asistans legal: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

 

Map viv nan lojman piblik Miami Dade; èske yo ka mete m deyò pandan Kriz la?

​Si wap viv nan lojman piblik Miami Dade, gen yon òdonans ki anpeche yo degèpi w pandan eta dijans la. Si Konte Miami Dade ap kontinye ak yon degèpisman kont ou, Kontakte Legal Services touswit.

 

Mwen gen yon koupon Seksyon 8, lojman piblik, oswa kèk lòt lojman sibvansyone epi mwen pèdi travay mwen. Kisa mwen ta dwe fè?

Rapòte pèt revni ou imedyatman pou yo ka ajiste lwaye ou. Pri lwaye mwa pwochen a ta dwe baze sou nouvo revni ou a. Si gen yon reta nan ajisteman lwaye ou akòz kriz COVID-19, ou ta dwe resevwa yon ajisteman pri retroaktif.

 

Baze sou direktif ki soti nan HUD, Lwa CARES la pwoteje lokatè yo pou yo pa mete yo yo deyò nan pwogram nan pou pèman jouk 25 jiyè 2020.

Kondisyon kay mwen an terib, mèt kay la pap ranje anyen, kisa mwen ka fè?

Kriz Covid-19 la ka bay mèt kay la reta pou fè reparasyon. Pou reparasyon ki pa ijan, pale ak pwopriyetè ou a epi ba li tan pou li fè reparasyon yo. Si pwoblèm yo afekte sante w ak sekirite w, mande mèt kay la fè reparasyon yo touswit. Si mèt kay la pa pral fè reparasyon yo, voye yon lèt sètifye pou mande l fè reparasyon yo nan 7 jou ki swiv lèt la oswa ou pap peye lwaye a. Epitou revize Kontra lwaye ou pou konnen dwa ou genyen. Pou plis enfòmasyon sou pwosesis kenbe lajan lwaye a, li bwochi nou an sou reparasyon: https://www.legalservicesmiami.org/self-help

 

Mèt kay la vle antre nan kay la, men mwen pa vle moun lakay mwen pandan kriz sa a. Èske mwen ka ampeche mèt kay la antre?

Petèt. Si gen yon ijans, tankou yon tiyo pete, mèt kay la ka antre nan kay la nan nenpòt kilè. Nan lòt sitiyasyon, tankou ti reparasyon, pou montre pwopriyete a bay nouvo lokatè oswa pou enspeksyon, ou pap ka ampeche pwopriyetè a antre san rezon. Si li rezonab, sa pral depann de chak ka espesifik. Men sepandan, ak kriz COVID-19 crisis, li parèt rezonab pou w di mèt kay la pou li pote yon mask oswa rete tann pou li antre andedan lakay ou, espesyalman si ou mete tèt ou an karantèn. Nan tout lot sikonstans ki pa ijan, mèt kay la dwe ba ou omwen 12 èdtan preyavi ant 7:30 am ak 8 pm. Epi, toujou revize kontra w pou ou wè si w gen lòt pwoteksyon.

Mèt kay la di m mwen pa ka itilize kèk zòn komen akòz kriz COVID-19 la, ki sa mwen ka fè?

Revize kontra lwaye w la pou wè si li di ki sa ki ka pase lè zòn komen yo pa louvri. Sepandan, li enpòtan pou ou sonje ke nou nan yon kriz sante piblik san parèy.Nan sikonstans sa yo, anpil pwopriyetè limite aksè komen tankou pisinn. Pandan kriz sa a, li pa fasil pou tribinal yo ta mande mèt kay ou diminye pri lwaye ou oswa mande pou mèt kay la ba ou aksè nan zòn komen sa yo.

 

ASISTANS FINANSYE NAN MEN GOUVÈNMAN AN

Ki kantite pèman (chèk) sipò/benefis ekonomik mwen pral resevwa nan men gouvènman federal?

Yonn.

Ki montan pèman sipò ekonomik mwen an pral ye?

$ 1,200 pou chak granmoun ak $ 500 pou chak timoun ki poko gen 17 lane. Pou resevwa pèman konplè a, revni brit ajiste ou rapòte sou deklarasyon taks federal ou a dwe rive $ 75,000 pou yon moun, $ 150,000 pou yon koup marye, ak $ 112,500 si ou ranpli Kòm yon chef fanmi an. Ou ka jwenn revni brit ou ajiste sou liy 8b nan deklarasyon taks 2019 ou. Klike isit la pou jwenn enfòmasyon sou sa ou dwe konnen sou ekonomik enpak

 

Ki moun ki kalifye pou pèman sipò ekonomik la?

Nenpòt moun ki gen yon nimewo sekirite sosyal valib ak kèk manm militè. Si ou nan lis Kòm yon moun ki depann de deklarasyon taks yon lòt moun, ou pap resevwa yon pèman lajan sa a.

 

Si mwen resevwa pèman sipò Sekirite Sosyal oswa pèman pou andikap, èske mwen kalifye?

Wi.

 

Ki Jan mwen pral resevwa pèman an?

Gouvènman an pral distribye pèman yo nan menm kont labank kote li te voye ranbousman taks ou a . Si ou pat bay IRS enfòmasyon bankè ou, IRS planifye pou yo kreye yon sit entènèt pou ou bay enfòmasyon bankè ou. Pou plis enfòmasyon sou pwosesis sa a, vizite IRS:  https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know.

Klike la pou plis enfòmasyon si ou bezwen fè deklarasyon enpo ou.

Mwen pèdi djòb mwen, mwen gen èdtan redwi oswa mwen te fòse pran konje san peye. Ki opsyon mwen genyen?

Ou ka ranpli yon reklamasyon pou Avantaj Asirans Chomaj (a/k/a Asistans pou Rejwenn Travay) ak Florida Department of Economic Opportunity (DEO)

Pou aplike vizite: https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX

Pou plis enfòmasyon sou asistans reyanbochaj ki gen rapò ak COVID-19, ki gen ladan Kondisyon kalifikasyon ak ki jan pou fè yon reklamasyon, tanpri vizite: http://floridajobs.org/docs/default-source/reemployment-assistance-center/ra-covid-19-faqs-eng.pdf?sfvrsn=805543b0_14

Ou ka rele tou nan 800-204-2418 men li ka difisil pou jwenn yon moun nan telefòn lan akòz gwo kantite moun ki ap rele.

 

Yo refize mwen asistans pou reyanbochaj, Kisa mwen ka fè?

Ou gen dwa fè apèl kont refi ou a. Ou ta dwe fè yon demand odyans imedyatman epi kontakte sèvis legal pou asistans legal: https://www.legalservicesmiami.org/contact-hours

Kesyon sou Estimilis Ekonomik la

Èske se vre m ap resevwa yon chèk nan men gouvènman an?

Wi, gouvènman an ap voye $1200 bay pifò moun, plis $500 pou chak timoun ki poko gen 17 lane. Ak sèl eksepsyon pou moun k ap viv nan peyi Etazini men ki pa gen papye imigrasyon kòmsadwa, moun ki deklare kòm depandan sou taks yon lòt moun ki touche plis pase $75,000 (kwak y ap resevwa mwens kòb).

 

Kijan m kapab asire m pou m jwenn lajan sa?

Pi bon mwayen pou w asire w pou jwenn lajan an se fè deklarasyon enpo pou lane 2019 lan epi ajoute ladan li enfòmasyon depo pou fè sou kontanbank ou. Ou kab rantre an kontak ak VITA oswa sit Volontarya pou Asistans Taks pou ede w. Rele 2-1-1 oswa ale sou paj entènèt branchesfl.org pou fikse yon randevou.

 

E si mwen pat deklare enpo pou lane 2019, oswa si mwen pa janm konn fèl?

Si ou gentan ap resevwa èd federal tankou sekirite sosyal, SSI ak benefis VA, IRS gen otorizasyon pou l voye pèman nan menm kont bankè ou konn resevwa èd federal sa. Nan ka kontrè itilize pati pou moun ki pa peye fè deklarasyon enpo sou paj IRS.gov

 

Si map resevwa lajan Sekirite Sosyal oswa SSI epi mwen gen timoun ki gen 16 lane oswa ki pi piti ke sa?

Ou dwe itilize pati pou moun ki pa deklare enpo sou paj entènèt IRS.gov pou ou rantre enfòmasyon ki ap ka pèmèt ou resevwa $500 anplis pou chak grenn timoun.

 

Èske map toujou resevwa kòb la menm lè leta te konn toujou pran lajan sou mwen pou peye dèt prè etidyan?

Wi, yo kanpe tout dèt federal, tankou prè etidyan, Sekirite Sosyal ak peman an plis pou konpansasyon chomaj. Men sepandan, si w dwe lajan pou sipò pou timoun, yap retire l nan kòb sa.

 

Mwen dwe IRS lajan men mwen te konn peye. Kisa mwen sipoze fè kounye a ke mwen pèdi travay mwen e mwen pa ka kontinye peye?

Tout pèman lajan ou dwe IRS kanpe pou jouk 15 jiyè 2020.

PWOBLÈM KI GEN RAPÒ AK DÈT KONSOMATÈ

 

Mwen pèdi travay mwen epi dat taks sou pwopriyete mwen an ap bout 31 mas men mwen pap ka peye l, ki sa ki pral pase?

Nan dat 26 mas eta Florid pwolonje dat limit pou peye taks sou pwopriyete pou 15 avril. Si ou pat peye taks sou pwopriyete w la nan dat sa a, pi bonè Miami-Dade ka kòmanse pwosesis pou vann kay ou a pou taks ki poko peye se 2 zan apati 1 jen.

Cheke Miami-Dade tax Collector website pou plis enfòmasyon: https://www.miamidade.gov/global/finance/taxcollector/home.page

Mwen pa ka fè pèman machin mwen an epi mwen bezwen machin lan pou mwen travay. Ki èd ki genyen pou mwen?

Premyèman, rele kreditè ou pi vit ke posib epi mande enfòmasyon pou ou konnen nan ki pwogram ou ka kalifye. Pa egzanp, kreditè ou ka diminye pèman machin ou a oswa pèmèt ou sote kèk pèman epi ajoute yo nan fen prè a. Kreditè a ka ofri ou pou li refinanse prè a tout ansanm ak yon to enterè ki pi ba, sa ap pral diminye pèman machin nan. Sepandan asire ou ke ou okouran si kreditè a ap pwolonje kantite mwa yo pou peye prè a, pa egzanp prè ou a se sou 5 lane epi li refinanse sou 7 lane.

Mwen tap peye prè etid mwen, men kounyea mwen pèdi travay mwen, lwaye ak manje se priyorite m. Kisa mwen ka fè pou pèman mansyèl prè etid la?

Ou gen dwa jwenn kèk soulajman men sa pral depann ki prè etidyan ou gen yen. Moun ki dwe lajan prè federal yo otomatikman te plase nan yon tolerans administratif, ki pèmèt ou sispann fè peman prè a chak mwa pou yon ti tan. Sispansyon pèman sa yo pral dire jiska 30 septanm 2020.To enterè a se 0% jiska 30 septanm sou prè dirèk ki remèt ak sa ki pa remèt, sou prè pwogram FEEL ki remèt ak pa remèt menm jan ak sou prè federal Perkins. Paj entènèt sa bay plis enfòmasyon  sou kisa Depatman edikasyon an ofri: https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus

 

Si ou gen yon prè etidyan prive, kontakte administratè ou touswit pou ou wè ki sa ki disponib pou ou.

 

​​Mwen pat kapab fè pèman ipotèk mwen depi 1 avril e mwen pè pèdi kay mwen, mwen gen jèn timoun ak yon manman granmoun aje ki enfim. Kisa mwen ta dwe fè?

Pa gen yon règleman inifòm pou tout peyi a konsènan COVID-19 ansanm ak yon arè sou pwose poze sele sou ipotèk kay. Soulajman ou kapab jwenn nan depann de ak kiyès ou gen prè ou a. Si ou gen yon ipotèk ki nan men Fannie Mae oswa Freddie Mac (ipotèk ki gen sipò gouvènman federal), oswa si ou gen yon ipotèk VA, FHA oubyen USDA, lèsa tout pwose poze sele kanpe jiska 31 out, 2020. Bank la oswa konpayi ki te prete ou lajan pou ou te achte kay la pa kapab depoze ankenn pwose pou sezi kay ou, li pa kapab depoze ankenn mosyon pou l jwenn yon jijman poze sele kont ou, li pa kapab vann kay la, oswa ekzekite yon manda pou mete ou deyò nan kay la oubyen pou vann kay la nan pwose poze sele a. Anplis de sa, pwopriyetè kay ke COVID-19 afekte epi ki gen ipotèk kay yo ak konpayi sa yo ki anlè a kapab fè yon rekèt pou yo pa peye ipotèk yo pou 180 jou epi apre sa yo kapab fè yon lòt rekèt ankò pou yon lòt 180 jou an plis. Ou kapab itilize lyen entènèt sa pou w konnen ki konpayi ki gen ipotèk kay ou a:

https://www.makinghomeaffordable.gov/get-answers/Pages/get-answers-find-out-mortgage.aspx

 

Si prè ou a pa posede pa youn nan ajans federal sa yo, kontakte kreditè ou. Kreditè a ka ofri w yon sispansyon tanporè oswa rediksyon nan pèman ipotèk.

 

Kèlkeswa moun ki posede prè w la, Gouvènè DeSantis te bay yon Dekrè Egzekitif ki sispann nenpòt aksyon sezi ipotèk jiska 1 out 2020.

 

 

Èske yo bay pitit mwen devwa pandan lekòl yo fèmen?

Wi. Lekòl Leta Konte Miami-Dade ap ofri pwogram aprantisaj a distans ak asistans pou fanmi ki gen dwa pa gen òdinatè oswa tablèt pou fè sa. Ou ka enskri pitit ou oswa aprann plis lè ou rele biwo asistans a distans (305-995-HELP).

 

Èske lekòl yo ap toujou bay manje menm lè yo fèmen an?

Wi,anpil lekòl ap bay manje maten ak apremidi men se pase pou ou pase pran l .

Vizite paj: http://api.dadeschools.net/WMSFiles/223/pdfs/M-DCPS%20Meal%20Distribution%20List%20-%20UPDATED2.pdf

 

Pitit mwen an gen yon andikap ak yon IEP. Èske l ap toujou resevwa sèvis li te konn jwenn nan lekòl la?

Paske lekòl yo fèmen fizikman, men Lekòl Leta Miami-Dade County toujou ofri edikasyon piblik, pitit ou dwe kontinye jwenn aksè nan yon edikasyon piblik apwopriye gratis (FAPE). Sa ka sanble diferan ak ou te konn itilize yo, men andikap pitit ou dwe akomode. Selon Depatman Edikasyon federal la, "lekòl yo dwe asire ke, nan pi bon limit posib, yo bay chak elèv ki gen yon andikap edikasyon espesyal ak sèvis ki gen rapò epi idantifye sèvis elèv IEP  ki te devlope anba IDEA, oswa yon plan devlope anba Seksyon 504 . "

 

ENFÒMASYON POU TI BIZNIS

Ki kalite prè SBA ki disponib pou ti biznis yo ak pou òganizasyon san bi likratif?

Gen de fòm prè SBA ki disponib: Prè akòz Katastwòf ak Lajan Prete chèk Pwoteksyon chèk anba nouvo Lwa CARES la. Pou plis enfòmasyon ak pou aplike pou vizite:

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources#section-header-2

ak https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program#section-header-2

 

Èske òganizasyon san bi likratif yo ka aplike pou nouvo pwogram kredi COVID-19 pon Florid la?

Non, pwogram sa a disponib sèlman pou ti biznis.Pou plis enfòmasyon vizite paj: http://floridasbdc.org/disaster/ebl/

 

Èske biznis ou an dwe gen anplwaye pou aplike pou yon prè Pwoteksyon chèk anba Lwa  CARES?

Biznis ki anplwaye kontraktè endepandan yo ka aplike tou, kantite lajan prè a limite a $ 100,000. Tanpri vizite: https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program#section-header-2 pou plis enfòmasyon sou kalifikasyon ak ki jan pou aplike pou.

 

 

Ki kote mwen ka ale pou plis enfòmasyon konsènan resous pou ti biznis yo ak òganizasyon san bi likratif?

Vizite: https://www.flcommunitydevelopment.org/covid-19-resources

pou yon lis ajou de resous pou ti biznis ak ONG yo.

 

Resous lokal pandan kriz COVID-19 la

Resous kominotè Miami

Asistan lojman ak abri

Konte Miami-Dade ap sispann tamporèman degèpisman lojman ak koupe dlo jiska pwochen avi. Sa vle di ofisye lapolis pap ede pwopriyetè nan retire lokatè oswa degèpisman.

Asistans Lwaye ak Fakti tankou limyé, dlo, gaz pou Rezidan North Miami

Asistand Lwaye HAND

Pwogram Asistans Lwaye anIjans Asistans pou Fakti tankou limyé, dlo, gaz

Fon Sekou Pwopriyetè-Lokatè

​Manje

Lekòl piblik nan Konte Miami Dade ap bay manje maten ak midi a elèv ki nan bezwen.

 

Pwogram “sèvis granmoun” Katolik charite Achidyosez Miami ap bay manje a sa ki gen 60 lane oswa plis ki nan bezwen,ki ap viv pou kont yo lakay yo epi ki anregistre nan pwogram nan.

 

Anplwaye yo ap pote manje nan kay nan Sid Florid. Tanpri klike la pou plis enfòmasyon.

 

Alimantasyon Sid florid ap ofri manje ak sèvis pou moun ki bezwen. Òganizasyon san bi likratif lan sèvi Miami-Dade, Broward, Palm Beach ak Konte Monroe epi li bay "pwogram sèvis-dirèk" ki gen ladan benefis asistans aplikasyon, aksè nan gadmanje manje li yo ak livrezon lakay pou moun ki kalifye yo. Tanpri klike isit la.

GRANMOUN AJE: Anplis de sa, magazen tankou Dollar General ak Whole Foods pral louvri yon èdtan pi bonè pou granmoun aje yo ka achte epi evite difikilte pou jwenn founiti.

Resous Medikal

​Gen yon sant tès sou machin ki lokalize nan SW 216th Street ak 103rd Court, Cutler Bay, FL 33190. Si ou sispèk ou ka gen viris la, tanpri rele 305-252-4820 anvan ou vizite yon sant sante. Anplis de sa, ou ta dwe rampli kritè sa yo:

• Yo fèk vwayaje nan peyi ki afekte yo oswa yo te an kontak ak yon moun ki gen COVID-19.

• Yo santi sentòm sa yo: lafyèv, tous oswa souf kout.

Yo ap prepare lòt sant tès nan Sid Florid la. Epitou, tanpri gade nan gid sa a Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ("CDC") si ou panse ou gen kowonaviris la: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Pou plis enfòmasyon sou prevansyon COVID-19, tanpri ale sou paj entènèt Miami-Dade County a: Isit la  Pou resous an Anglè, Panyòl ak Kreyol.

 

Sant Kontwòl pou Maladi (CDC) fè soti yon zouti pou kontwole sentom key o rele Clara. Klike la pou aksè. 

Medikaman

Kounyea ou ka jwenn medikaman sou preskripsyon renouvle, sa ap an vigè jiska 8 me 2020.

 

Klike la Pou jwenn enfòmasyon sou kijan Sektè ijans Florid jere pou ou rejwenn medikaman nan yon 30 jou eta dijans.

Utilities

Kouran

Si ou se yon kliyan FPL epi ou pa ka peye alè fwa sa, tanpri klike isit la pou plis enfòmasyon.

Sèvis Entènèt/Telefòn​

Verizon ak Xfinity pral retire frè reta epi yo pap koupe sèvis moun ki pa ka peye poutèt kriz COVID-19 la. Anplis de sa Xfinity and AT&T louvè kèk Hotspots  nan tout peyi a pou 60 jou pou ofri entènèt gratis pou kliyan ak moun ki pa kliyan tou. Pou plis enfòmasyon sou kijan pou w rantre nan hotspots Xfinity yo, klike isit la epi pou AT&T klike Isit la. T-Mobile ap bay tout kliyan aktyèl T-Mobile ak Metro T-Mobil data ilimite pou 60 jou ak apèl entènasyonal gratis pou rele nenpòt peyi ki nan lis nivo 3 pandan kriz COVID-19 la. Finalman AT&T pap koupe wireless, telefòn kay oswa sèvis lè kliyan pa ka peye poutèt COVID-19.

 

Asistans pou travay

Si yo revoke w, si w pa ka travay oswa yo pa peye w pou COVID-19 ou ka aplike pou yon reyanbochaj asistans sou entènèt oswa nan telefòn. Pou plis enfòmasyon antre nan paj entènèt Ofisyèl Depatman opòtinite ekonomik: http://floridajobs.org/

Childcare & Education

YMCA a nan Miami-Dade ak Broward pral bay sèvis gadri gratis pou timoun ki reponn an premye yo, travayè swen sante yo ak anplwaye nan vil ak konte a tou. Tanpri klike isit la  pou jwen yon lis pou ou patisipe nan YMCA la.

 

Lekòl

Lekòl Leta Miami-Dade County gen liy sipò ki disponib pou sante mantal, ansèyman aprantisaj, asistans pou anplwaye, operasyon dijans. Tanpri klike isit la

 

Tout lekòl Miami-Dade ak Broward ap fèmen jiska omwen 1ye me 2020.

Sèvis Adisyonèl

Tanpri rele 211 pou jwenn sèvis sante ak sèvis pou moun, tankou asistans nan Miami-Dade ak Monroe Counties pou bank manje, asistans finansye, ak liy dirèk pou vyolans domestik. Liy dirèk sa a disponib 24 èdtan epi li bay enfòmasyon an Angle, Panyòl, ak kreyòl.

Lisans ak kat idantite

Tout lisans chofè Florid, lisans kondwi komèsyal ak kat idantifikasyon ki pral ekspire nan pwochen 30 jou yo ap jwen yon ekstansyon 30-jou anplis dat ekspirasyon aktyèl yo. Sa a se yon avi nan eta Florid l. Ale sou paj entènèt Florida Highway Safety and Motor Vehicles pou plis enfòmasyon ak dènye enfòmasyon

 

Enfòmasyon ki soti nan Depatman Timoun ak Fanmi

Enfòmasyon ki soti nan USCIS

 

 

 

Lòt Ajans ak Founisè Legal

Pwogram ki fè pledwaye pou Veteran (SSVF)

 

Americans for Immigrant Justice

Biwo AI Justice yo aktyèlman fèmen pou recevwa piblik. AI Jistis ap bay sèvis sou entènèt.

Pou jwenn sèvis, tanpri rele (305) 573-1106, ext 1400 pou resepsyonis la

Catholic Legal Services: enfòmasyon sou sèvis yo disponib sou: www.cclsmiami.org

Oswa itilize fòm online pou aplike pou asistans: https://tinyurl.com/CCLSAPP

 

United Way of Miami

Tout enfòmasyon se sijè a chanje ak pou plis detay òganizasyon an espesifik yo ta dwe konsilte.

4343 West Flagler Street, Suite 100 Miami, Florida 33134  | Miami-Dade (305) 576-0080  | Monroe (866) 686-2760

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black YouTube Icon