Opinyon ou enpòtan pou nou. Ede nou planifye pou 2020 lè ou ranpli sondaj Evalyasyon Bezwen Legal la.

 

N ap Konstwi yon Kominote ki jen

Jistis Egal Ego pou Tout Moun

Legal Services of Greater Miami founi sèvis legal gratis pou kominote ki gen yon ti revni tou piti ki nan Konte Miami-Dade ak Konte Monroe e yo rekonèt pwogram sa kòm youn nan pi gwo pwogram ki ofri sèvis legal.

Nou founi bon jan sèvis legal nouvo, efikas ki ede dè milye de endividi ki manb nan kominote nou an chak ane, pou kreye yon enpak pozitif sou tout kominote a a lawonnbadè.